กรุณากดที่นี่เพื่ออ่านภาษาไทย  

Announcement

 

นิคมอุตสาหกรรมในเครือเหมราชฯไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

14 ตุลาคม 2554

 
 
เนื่องด้วยภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ ทางบริษัทฯได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด บริษัทฯขอรายงานว่า ทั้ง 6 นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:
 
  1. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด, และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง
 
  ในกรณีที่น้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง
จัวหวัดชลบุรีและระยองไม่ได้อยู่ในทางน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือและภาคกลาง น้ำจะไหลไปทางจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราจากนั้นจะไหลไปสู่ลุ่มน้ำบางปะกงและจังหวัดสมุทรปราการและไปออกทะเลในที่สุด น้ำจากจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่ไหลไปสู่นิคมฯของเหมราชเนื่องด้วยที่ตั้งของนิคมฯนั้นมีระยะทางที่ห่างจากทางน้ำค่อนข้างมากและระดับความสุงของนิคมฯนั้นสูงกว่าระดับน้ำอย่างมาก
   
 
 ระดับความสูง  
เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL)
จังหวัดปราจีนบุรี +19
จังหวัดฉะเชิงเทรา +21
จังหวัดสมุทรปราการ +4
Source: Google Earth
   
 

นิคมอุตสาหกรรม

ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลปานกลาง
น้อยสุด มากสุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี +126 +134
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) +65 +90
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด +73 +111
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง +44 +75
   

   
  ในกรณีที่น้ำทะเลหนุน และมีน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ดอกกราย, และ คลองใหญ่
  นิคมฯเหมราชชลบุรี, นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), และนิคมฯเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดตั้งอยู่ในที่สูงซึ่งมีความสูงระหว่าง 64-134 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน และยังสูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ระหว่าง 13-74 เมตรอีกด้วย
   
  ในกรณีของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยองนั้น ตั้งอยู่ในที่สูงซึ่งมีความสูงระหว่าง 44-75 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
   
  ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย และ คลองใหญ่นั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 45 เมตร, 52 เมตร, และ 46 เมตร ตามลำดับ ในขณะที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยองตั้งอยู่ในที่สูงซึ่งมีความสูงระหว่าง 44-75 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ในกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนล้นจากอ่างเก็บน้ำ น้ำจะไหลเข้าไปที่จุดรับน้ำทางธรรมชาติซึ่งก็คือ คลองน้ำเย็น และ แม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยองไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจาก คลองน้ำเย็น และ แม่น้ำระยอง ถึง 5 กิโลเมตรและ10 กิโลเมตร ตามลำดับ
   
   
   
 
  ในการณีที่มีพายุฝนหรือฝนตกหนักมาก
  พื้นที่ในนิคมฯไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯได้ใช้รางระบายน้ำขนาดใหญ่และความลาดชัดของนิคมฯได้ช่วยให้การระบบน้ำฝนหรือพายุฝนอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีฝนตกในนิคมฯมากกว่า 150 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนั้น อาจมีน้ำขังในบางจุดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-240 นาทีในการระบายน้ำให้แห้งเหมือนเดิม เหมราชได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันอาจเกิดจากพายุฝนและมีทีมงานคอยเผ้าระวังที่หน้างานตลอด 24 ชั่วโมง
   
  2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)นั้นมีความเสี่ยงจากอุทกภัยน้อยมากเนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
 
  ในกรณีที่เกิดการระบายน้ำเป็นจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำ
  เนื่องจากนิคมฯตะวันออกตั้งอยู่ห่างจากจุดรับน้ำในกรณีนี้คือแม่น้ำระยองถึง 20 กิโลเมตร ในกรณีที่มีการระบายน้ำจำนวนมากออกจากอ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่น้ำจะไหลไปลงที่แม่น้ำระยองและไหลลงสู่ทะเลโดยตรง.
   
  เช่นเดียวกับกรณีของอ่างเก็บน้ำประแสร์ น้ำที่ถูกระบายออกจะไหลไปสู่แม่น้ำประแสร์และไหลสู่ทะเลโดยตรงเช่นกัน
   
  ในการณีที่มีพายุฝนหรือฝนตกหนักมาก
  พื้นที่ในนิคมฯไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯได้ใช้รางระบายน้ำขนาดใหญ่และความลาดชัดของนิคมฯได้ช่วยให้การระบบน้ำฝนหรือพายุฝนอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีฝนตกในนิคมฯมากกว่า 150 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนั้น อาจมีน้ำขังในบางจุดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-240 นาทีในการระบายน้ำให้แห้งเหมือนเดิม เหมราชได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันอาจเกิดจากพายุฝนและมีทีมงานคอยเผ้าระวังที่หน้างานตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
   
   
  3. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
  เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา และมีจุดเชื่อมกับ คลองหนองรู คลองเพรียว และคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4-8 เมตรและสูงกว่าระดับน้ำในคลองทั้งสามที่ 2-4 เมตร พื้นที่ในนิคมฯไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯได้ใช้รางระบายน้ำขนาดใหญ่และความลาดชัดของนิคมฯได้ช่วยให้การระบบน้ำฝนหรือพายุฝนอย่างรวดเร็ว เหมราชได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันอาจเกิดจากพายุฝนและมีทีมงานคอยเผ้าระวังที่หน้างานตลอด 24 ชั่วโมง
   
 

 

 
   
  ถึงแม้ว่านิคมฯของเหมราชทั้ง 6 แห่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว แต่ทางบริษัทฯก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะทางตอนเหนือของกรุงเทพฯอย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะหากมีเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น
   
   

ขอแสดงความนับถือ

(เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน)
กรรมการผู้จัดการ

 

Download printable version here
 

 
Industrial Park, Hemaraj Land And Development Plc. ThailandIndustrial Park, Hemaraj Land And Development Plc. ThailandIndustrial Park, Hemaraj Land And Development Plc. ThailandIndustrial Park, Hemaraj Land And Development Plc. Thailand

Disclaimer
The information contained on this e-mail has been prepared specifically for the purpose of providing information about Hemaraj Land And Development Plc., its subsidiaries and the services that they offer. Hemaraj Land And Development Plc. does not accept any liability arising from the use of this communication. It is for informational purposes and is not guaranteed as to accuracy. Opinions expressed are subject to change without notice and may differ or be contrary to the opinions or recommendations expressed by others.