การจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ

การจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
 

Recently, the Federation of Accounting Professions has issued the financial reporting standards for Non - Publicly Accountable Enterprises (NPAEs) to suit with business operators in Thailand as well as to reduce any complexity issues and obstacles in business operation. To enhance your understanding and to provide clarification of this new financial reporting standards, this seminar will provide a background, an implementation guideline, main differences from the previous practice and practical issues in applying this new financial reporting standards. 

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯได้มีการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในประเทศไทย และลดปัญหาความซับซ้อนและอุปสรรคในการปฏิบัติสำหรับกิจการ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอ ทำความเข้าใจ และให้ความกระจ่างแก่ท่าน การสัมมนานี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ที่มา แนวทางการนำไปใช้ ความแตกต่างไปจากที่ทำอยู่เดิม และประเด็นในทางปฏิบัติ เมื่อต้องนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้

 
  Updates on Non Public Accountability Entities - in Thai
(การจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ)
 
  Language: Thai
  Date: July 20, 2011
  Time: 12.30-16.30 hrs.
  By: KPMG Phoomchai Tax Ltd. บริษัทสำนักสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
1. Khun Ekkasit Chuthamsatid (Partner, KPMG) (คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการบริหาร ส่วนงานสอบบัญชี )
2. Khun Bunyarit Thanormcharoen (Director, KPMG) (คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ กรรมการบริหาร ส่วนงานสอบบัญชี )

(The speakers are professionals with an expertise in audit field of more than 20 years experience)
(ผู้บรรยายเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานสอบบัญชีมากว่า 20)

  Venue: Siam Food Conference Room, ESIE Plaza I, Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
  Download: 1. Agenda and Reply Form 
 
  Online Registration: Please click here to register online http://www.hemaraj.com/registration_page.asp?reg_id=58
  Expense: Complimentary for Hemaraj’s customers
  Suitable for: President, CEO, Managing Director, Senior Management, Accounting and Finance Manager
    Seminar Brief:            

Recently, the Federation of Accounting Professions has issued the financial reporting standards for Non - Publicly Accountable Enterprises (NPAEs) to suit with business operators in Thailand as well as to reduce any complexity issues and obstacles in business operation. To enhance your understanding and to provide clarification of this new financial reporting standards, this seminar will provide a background, an implementation guideline, main differences from the previous practice and practical issues in applying this new financial reporting standards. 

 

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯได้มีการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในประเทศไทย และลดปัญหาความซับซ้อนและอุปสรรคในการปฏิบัติสำหรับกิจการ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอ ทำความเข้าใจ และให้ความกระจ่างแก่ท่าน การสัมมนานี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ที่มา แนวทางการนำไปใช้ ความแตกต่างไปจากที่ทำอยู่เดิม และประเด็นในทางปฏิบัติ เมื่อต้องนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้

 

    Seminar Agenda:
    12:30 – 13:00

Register

    13:00 – 14:30 Presentation Updates on Non Public Accountability Entities
    14:30 – 14:45 Coffee break
    14:45 – 16:30 Presentation Updates on Non Public Accountability Entities
     
    To reserve a seat, please send back the registration form to Khun Fasai by fax  at 02 719 9546-7 within 13 July 2011.