Industrial Estates Development

ระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีการก่อตั้งศูนย์ปิโตรเคมีแห่งชาติที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง การสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งมีการลงทุนทางพลังงาน โรงกลั่น ทางหลวง การคมนาคม ระบบการสื่อสาร ทรัพยากรทางมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์จากหลากหลายชาติ ซึ่งผลิตสินค้าสู่ตลาดกว่า 130 ประเทศ เป็นสถานที่ตั้งที่ดึงดูดการลงทุนมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก ในการนี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

 
Hemaraj Industrial Estates
 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) อยู่ในบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้ง9 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)และ นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 9+ มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 46,434 ไร่ หรือ 18,574 เอเคอร์ เป็นพื้นที่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

 
Hemaraj Industrial Estates
- Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate
- Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2
- Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)
- Hemaraj Chonburi Industrial Estate
- Hemaraj Rayong Industrial Land
- Hemaraj Saraburi Industrial Land